Ζάκυνθος-Τμήμα Αλιείας: Ανακοινώσεις για προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων

ενεργό link
ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΠΟΛΗ
Φωτογραφία: Μαρία Ζάχου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε από το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων:
Η 1405/26-9-17 με αρ. 48.1 (ΑΔΑ: 67Ω84653ΠΓ-ΞΤΗ) πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στα Μέτρα 3.2.2 & 4.2.4Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στην 1120/20-7-17 ΥΑ (ΑΔΑ: 7ΤΛΡ4653ΠΓ-ΦΔΙ).
ενεργό link

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διιαχείρησης Κρατικών Ενισχύσεων με τυποποιημένο έντυπο στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr και παράλληλα εντός 5 ημερών κατατίθεται πλήρης φάκελος στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 (Μιχαλακοπούλου 103,Αθήνα).

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 10 Οκτωβρίου 2017 έως 10 Ιανουαρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην παραπάνω υπηρεσία αλλά και στην υπηρεσία μας για περισσότερες πληροφορίες.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ κ.α.α.

 Γεώργιος Αρμένης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε από το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων:
Η 1404/26-9-17 με αρ. 69.1 (ΑΔΑ: 7ΓΝ94653ΠΓ-ΖΤΦ) πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο Μέτρο 3.4.4Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στην 1121/20-7-17 ΥΑ (ΑΔΑ: ΩΣΩΧ4653ΠΓ-7ΜΕ).

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διιαχείρησης Κρατικών Ενισχύσεων με τυποποιημένο έντυπο στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr και παράλληλα εντός 5 ημερών κατατίθεται πλήρης φάκελος στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 (Μιχαλακοπούλου 103,Αθήνα).

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 23 Οκτωβρίου 2017 έως 18 Ιανουαρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην παραπάνω υπηρεσία αλλά και στην υπηρεσία μας για περισσότερες πληροφορίες.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ κ.α.α.

 Γεώργιος Αρμένης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε από το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων:
Η 1403/26-9-17 με αρ. 42.1 (ΑΔΑ: 7ΜΧΣ4653ΠΓ-ΨΛΛ) πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο Μέτρο 3.1.22 ”Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στην 1123/20-7-17 ΥΑ (ΑΔΑ: ΩΣΓ44653ΠΓ-ΛΞ3).

Στο παραπάνω μέτρο επιδοτούνται:

-επενδύσεις που προσθέτουν αξία στα προϊόντα

-επενδύσεις επί του σκάφους για τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων.

Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες ενεργών αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας και εσωτερικών υδάτων.

Πράξεις που γίνονται από σκάφη έως 12 μέτρα που δεν χρησιμοποιούν συρόμενα αλιευτικά εργαλεία λαμβάνουν αύξηση δημόσιας ενίσχυσης κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός είναι 2.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διιαχείρησης Κρατικών Ενισχύσεων με τυποποιημένο έντυπο στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr και παράλληλα εντός 5 ημερών κατατίθεται πλήρης φάκελος στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 (Μιχαλακοπούλου 103,Αθήνα).

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 10 Οκτωβρίου 2017 έως 10 Ιανουαρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην παραπάνω υπηρεσία αλλά και στην υπηρεσία μας για περισσότερες πληροφορίες.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ κ.α.α.

 Γεώργιος Αρμένης