Ζάκυνθος: Λιμεναρχείο | Έκτακτα μέτρα οδικής κυκλοφορίας εντός του λιμένα Αγίου Νικολάου (Πόρτο) Ζακύνθου

Στη Ζάκυνθο σήμερα 11/06/2019 ημέρα Δευτέρα ο Λιμενάρχης Ζακύνθου Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Αθανάσιος ΣΙΟΥΤΗΣ, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 171 και 295 του Γ.Κ.Λ. Ζακύνθου (ΦΕΚ Β ́330/78). β) Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 Ν. 2696/1999 «Περί προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας» όπως ισχύει. γ) Την χρήση του Λιμένα Αγίου Νικολάου (Πόρτο) για την πρόσδεση – εξυπηρέτηση των Κ/Ζ που θα καταπλεύσουν την 13 και 25/06/2019.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. Την 13/06/2019 και 25/06/2019 από ώρες 07:00 ́ έως 20:30 ́, την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης

κάθε τροχοφόρου οχήματος: α) περιμετρικά της πλατείας Ηρώων Πεσόντων (τμήμα εισόδου εξόδου και από τις δυο

πλευρές των οδών) και β) από την πύλη εισόδου λιμένος Αγίου Νικολάου (Πόρτο) και εντός του χώρου αυτού.

  1. Οι παραβάτες της ανωτέρω απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 ως

τροποποιήθηκε και ισχύει.

  1. Η παρούσα να δημοσιευθεί – ανακοινωθεί στα μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στον Τοπικό Ημερήσιο Τύπο.-

Ο Λιμενάρχης